Course_Nominal_Roll_SS-39

<< Back to Course Nominal Roll

Ser No IC/SS No Name
1   COL NAIR RAJIV RAVINDRAN
2   LT COL MELATH UNNIKRISHNAN
3   LT COL JATINDER CHAKRAVARTY
4   LT COL YASH PAUL SINGH
5   MAJ ANIL AHLAWAT
6   CAPT S RAJARAMAN
7   MAJ KS VASU DEV
8   COL JAI PRAKASH TIWARI
9   LT COL RAJEEV KAPOOR
10   MAJ BIKRAM SINGH RANA
11   CAPT V NAGARAJAN
12   MAJ PS MOHAN
13   COL BRIJESH KUMAR SINGH
14   COL BALASUBRAMANIAN
15   CAPT PARAMVEER SINGH TIWANA
16   CAPT PARVINDER SINGH MANN
17   COL ASHISH BHATTACHAKYYA
18   CAPT ASHOK KUMAR POSWAL
19   CAPT HARKAMAL SINGH
20   CAPT R SHIVA GANESH
21   LT COL PRAFULLA KUMAR SINGH